OM MIG


En del av min produktion från senare år

Cai Svensson är född och uppvuxen i Linköping. Fadern var tjänsteman på SAAB, modern hemmafru (som dock förvärvsarbetade senare i livet). Under 1950-talet bodde familjen på Klarbärsgatan i Valla men flyttade till stadsdelen Berga när ytterligare barn föddes i början av 1960-talet.

Cai hade flera syskon och gick i skola i Vallaskolan och i Folkungaskolan, innan han tog studenten i S.t Lars skola 1969. Om sina tidiga barndoms- och skolår på 50-talet och i början av 60-talet har han skrivit i den minnesutforskande boken "Nog var det så – Fragment från en folkhemsk barndom" (2017).


Ett fragment från en folkhemsk barndom

1969 inledde Svensson sina akademiska studier i Linköping (Historia och Svenska) och senare i Uppsala (Religionskunskap). Militärtjänstgöringen vid T1 i Linköping innebar ett tillfälligt avbrott i studierna. Så småningom genomgick han lärarhögskolan i Linköping, där han utexaminerades som adjunkt i Svenska och Religionskunskap 1974. Efter några år som lärare på Ånestadskolan, Ljungstedska gymnasiet och Komvux i Linköping lockade återigen den akademiska världen. 

1981 påbörjade han sin forskarutbildning på Tema Kommunikation, Linköpings universitet. Där disputerade han 1986 på en tvärvetenskaplig avhandling om elevers litteraturtolkningsförmåga och tillerkändes några år senare docentkompetens.

1991 återvände Svensson till sin lärargärning, nu som lektor på Hagagymnasiet i Norrköping, där han var verksam fram till 2018, då han avslutade sin yrkesverksamhet som lärare.

Den skönlitterära debuten skedde med "Obeträddheter" (2009), en aforismsamling av traditionellt slag. Därefter har ett antal diktsamlingar och ännu en aforismsamling följt.

Som ett resultat av ett livligt debatterande av skolfrågor utkom 2011 bloggboken "Gift dig aldrig med en lärare" som innehåller ett urval av debattinlägg och ytterligare aforismer (med anknytning till skola och undervisning).

Minnesboken, "Nog var det så – Fragment av en folkhemsk barndom" publicerades 2017 och är ett försök att rekonstruera barndomen under folkhemsåren. Boken är såväl en personlig minnesbok som ett historiskt tidsdokument ur ett underifrånperspektiv.


Ett fragment från en lärarbana

I boken, "Tro mig – Fragment av en lärarbana", redovisar författaren 540 minnesfragment från sin lärarbana i Linköping och Norrköping. Han har velat fånga vardagen på klassrumsgolvet och tidsandan som rådde ute på skolorna, t ex Lärarhögskolan och Ånestadskolan i Linköping och Hagagymnasiet i Norrköping. Tiden har varit präglad av ständigt nya reformer, omorganisationer, ett nytt huvudavtal med nya uppgifter för lärarna, ett nytt sätt att arbeta, t ex arbetslagsmodellen.  

För närvarande är Cai Svensson engagerad i ett flertal roman-, dikt-, aforism- och essäboks-projekt. (Se Min skrivarblogg! >>).

Ytterligare uppgifter om mig och mitt skrivande hittar du på blogginlägget "Vanliga frågor" >>

BÖCKER

Här nedan presenterar jag ett antal böcker ur min produktion de senaste åren.

 

SÅNGER PÅ ÅTERVÄNDSGRÄNDENS MUR. DIKTER (GML Förlag 2022)

 

 

Min förra diktsamling Lucy Jordans ögon (2020) var min första lyrikbok sedan 2013. Den innehåller inte bara mer personliga betraktelser utan fr a tids- och samhällskritik riktad mot meningslösa sysselsättningar, materialism och oreflekterad konsumism.

 

Sånger på återvändsgrändens mur betonar ytterligare det personliga anslaget men även en rent existentiell problematik med människosyn och människovarande i fokus. Texterna präglas av en mer lättillgänglig språkform och mindre djärva bilder än tidigare. Budskapet kommer i första hand. Sånger på återvändsgrändens mur kan du köpa här, direkt från förlaget. >>

 

JAG MINNS – FRAGMENT AV EN KOMISK UPPVÄXT 1950-1970 (GML Förlag 2021)

 

I boken Jag minns – Fragment av en komisk uppväxt 1950 - 1970 redovisar jag drygt 250 minnesfragment rörande humorns och komikens avgörande betydelse för min uppväxt. Jag anar att humorn generellt sett betydde avgjort mer under 1950- och 60-talet än den gör idag. Varför det skulle kunna förhålla sig så är ett annat problem som jag försöker gräva lite djupare i. Även vilka funktioner humorn hade på individnivå för författaren och på samhällsnivå begrundas. Jag betraktar detta som min ”roligaste bok”.

 

Minnesfragmenten berör de tidiga humorinflytelserna som rim och ramsor, serier, böcker, beredskapstidens humor på stenkakor, bl a Fridolf Rhudin, pilsnerfilmer samt betydelsen av radions och televisionens genombrott, inte minst den större spridningen av 1950- och 1960-talets revyer. Knäpp upp-revyn med i synnerhet Martin Ljung om tidens stora humorstjärna spelade en avgörande roll, liksom något senare Hasses & Tages revyer Jag minns - Fragment av en komisk uppväxt 1950-1970 kan du köpa här, direkt från förlaget. >>

 

LUCY JORDANS ÖGON. DIKTER (GML Förlag 2021)

 

 

Den som läser mina dikter känner mig bättre än jag själv gör. I min lyrik kan jag tillåta mig vara mer personlig och ärlig. 

 

Diktsamlingen Lucy Jordans ögon är min första lyrikbok sedan 2015. Den innehåller inte bara mer personliga betraktelser utan fr a tids- och samhällskritik riktad mot meningslösa sysselsättningar, materialism och oreflekterad konsumism. 

 

Flera av dikterna är skrivna med Lucy Jordans tänkta syn på sakernas tillstånd. Då närmar vi oss även en rent existentiell problematik med människosyn och människovarande i fokus. 

 

Texterna innehåller en mer lättillgänglig språkform och mindre djärva bilder än tidigare. Budskapet är prioriterat. Lucy Jordans ögon kan du köpa här, direkt från förlaget. >>SNAPSHOTS FRÅN ETT KÄLLARHÅL – FEMHUNDRA FRAGMENT 2013-2020 (GML Förlag 2021)

 

Snapshots från ett källarhål är en fortsättning på det aforismprojekt som tidigare resulterat i samlingarna Obeträddheter (2009) och Den kringskurna himlen (2012). Samtliga bygger på metoden att föra ”kladdbok” i G C Lichtenbergs efterföljd.  

De redovisade fragmenten utgörs inte endast av aforismer i egentlig mening utan även av allmänna tankar, idéer, infall och kommentarer till möten med människor och böcker. Anteckningarna är som tidigare en metod för självutforskande, självutveckling och värnande om en tidlös, klassisk livshållning med människans högre bestämmelse som mål.  

Sådana ”högstämda” och ”pretentiösa” ambitioner accentuerar givetvis tendenser i tiden som blivit min måltavla. Mer generella tids- och kulturkritiska kommentarer kombineras med ett mer specifikt ifrågasättande av naiv vetenskapstro, biologism, reduktionism, oreflekterad ateism, konsumism och ytliga tidsfördriv. Alltmer har också reflektioner kring rent personliga omständigheter tillåtits bidra till helhetsbilden. Läs mer >>EN LITEN BOK OM KÄRLEK OCH RELATIONER (GML Förlag 2020)
En liten bok om Kärlek och relationer ingår som nr 1 i en ny serie av aforismsamlingar. Boken innehåller dels helt nya aforismer, dels aforismer från författarens tidigare utgivna verk.

Samlingen Kärlek och relationer består av tänkespråk som försöker säga något nytt utan att vara traditionellt insmickrande och sockersöta Aforismerna väjer inte för det obekväma och obehagliga.

 

Tanken med bokserien är att böckerna skall kunna fungera som billiga och hanterbara presenter, bl a som komplement till en blomsterbukett eller en ask chokladpraliner. Det lilla formatet, 5 x 8 cm och 13 g, gör att boken även kan stoppas i ett vanligt kuvert och frankeras med enkelt brevporto.

Men det överordnade syftet är självfallet att sprida tankar och infall till en bredare publik. Läs mer >>HUMANISM 3.0 – MELLAN NATURALISM OCH RELIGION (GML Förlag 2020)

 

 

Boken Humanism 3.0 – Mellan naturalism och religion vill väcka liv i humanismen som livsåskådning genom att förslå en moderniserad variant för vår tid. Den behandlar främst hoten mot människans väl, värde och värdighet. Under de senaste decennierna har en rad avgörande historiska skeenden och händelser satt sina avtryck. Berlin-murens fall, klimatkrisen, it-revolutionen, globaliseringen och flyktingströmmarna är sådana faktorer som en humanism 3.0 har att förhålla sig till. Samtidigt måste klassiska humanistiska värden som människans värdighet, bildning och väl fortsatt värnas. Den nuvarande smala och inskränkta sekulära strömningen kräver en viss utvidgning och en ny balans mellan olika inslag. Det är huvudsyftet med denna bok att föreslå hur detta skall gå till.


Men det finns andra mer substantiella hot mot humanitetskulturen. Det senaste halvseklets tilltagande materialism och konsumism har försvagat de andliga och kulturella värdenas roll i människors liv. En liknande effekt har den rådande vetenskapssynen haft. Utvecklingen har därför resulterat i ett andligt tomrum, en livsåskådningsmässig vilsenhet. Människan reduceras inte sällan till ”bara ett djur” eller t o m till enkla fysikaliska och kemiska processer. Men en ny mer humanistisk, alternativ vetenskapssyn har sedan länge börjat växa fram, en syn som är mer holistisk, dynamisk och som tar sin utgångspunkt i människans direkta upplevelse av sin livsvärld. Den inger hopp.


I Humanism 3.0 lyfts stora gestalter fram som tagit de grundläggande livsfrågorna på fullaste allvar och som med sina tankar bekämpat olika hot mot fundamentala humanistiska värden. Förhoppningsvis ger boken dig som läsare inspiration till att påbörja dina egna andliga resor, till att upptäcka humanismen som en relevant och oundgänglig livshållning för vår tid. Läs mer >>

 

 

VISST MINNS JAG – FRAGMENT AV MITT INTERMEZZO SOM POPSNÖRE 1959–1969 (GML Förlag 2020)

 

 

Den här boken vill inspirera dig att skriva ner dina egna minnen av din ungdoms musik, mode och debatt. "Den här boken är ett kärleksbarn avlat i hängmattan. Den har skapats under rent lustfyllda omständigheter, oplanerat och utan kall beräkning."

 

Jag redovisar drygt 200 minnesfragment från min ungdomstid i Linköping. Jag har velat fånga vardagen ute i bostadsområdena och på skolorna. Tiden präglades av omvälvande händelser som radikalt förändrade synen på ungdomars liv och på samhället och politiken i stort. Men det som främst intresserade ungdomar var förstås den nya musiken och det nya modet.

 

Minnesfragmenten rymmer hela vidden av rent komiska förhållanden, små glädjeämnen och irritationsmoment i vardagen samt djupaste tragik. De mer livsavgörande fragmenten berör det ofattbara att inte endast dyrkade idoler utan även klasskamrater (!) ibland gick bort i drogmissbruk och olyckor.

 

Visst minns jag inbjuder läsaren att göra egna tolkningar av fragmenten och den eventuella helhet de kan skapa. Dessutom är det min förhoppning att fler vittnen från tiden börjar utforska sina egna minnen. Läs mer >>

 

 

 

PILGRIM UNDER STJÄRNORNA. FEM ESSÄER OM MÄNNISKANS VÄRDIGHET (GML Förlag 2019)

 

 

Den här boken handlar om människans existentiella vandring under stjärnhimlen. Vi har nu färdats två decennier in i det nya millenniet. Var 1900-talet ett exceptionellt krigiskt och blodbesudlat århundrade, så har det nya millenniet näppeligen inletts mer hoppingivande. Krig, terror och attentat har med plågsam tydlighet indikerat att människovärdet, respekten för individen, inte höjt sig nämnvärt ovan nollpunkten efter andra världskriget. Diskussionen om abort, dödshjälp, stamcellsforskning, genmanipulation etc har även den utsatt humanismens grundläggande ståndpunkter om människans värde och värdighet för ständigt nya prövningar och hot. Också vår vardagliga mänskliga samfärdsel är hotad. Andan riskerar att förråas, trösklar sänkas, spärrar förslappas. Det bjuds vi redan alltför många och tragiska exempel på i mediernas dagliga nyhetsrapportering.

 

Det bedrivs tvivelaktig naturvetenskaplig forskning om människan som riskerar att tjäna som ett moraliskt och ideologiskt rättfärdigande för moderna samhällen att vara själviska. Man följer ju bara ”naturen” som forskningen menar sig ha påvisat och ursäktar därigenom olämpligt uppförande som leder till negativa konsekvenser för det framtida mänskliga samhället.

Att i den offentliga debatten på olika sätt ge uttryck för åsikten att ”människan är bara ett djur bland andra” innebär onekligen att man krattar manegen för dessa ständiga hot mot människans värdighet.
Personligen har jag aldrig sett på mig själv som ett djur. Jag reagerar starkt och instinktivt mot varje påstående med innebörden ”människan är bara ett djur bland andra”. Att därför mer eller mindre dagligen möta människor, ofta välutbildade, som finner denna min hållning närmast komisk är givetvis högst frustrerande. Dock tror jag mig ana var denna tendens att reducera människan har sin upprinnelse. Och det är ett bekymmer som jag går i närkamp med i boken.

Vi lever i en hektisk tid med info-stress och ständig uppkoppling till sociala medier. Egentid för att begrunda vad det innebär att vara människa och vilken plats människan har i universum tycks bli alltmer sällsynt. I stället är vi upptagna av sådant som djupast sett är betydelselöst. I den här boken lyfts stora gestalter fram som tagit dessa grundläggande livsfrågor på fullaste allvar och som med sina tankar bekämpat olika hot mot fundamentala humanistiska värden. Förhoppningsvis ger boken dig som läsare inspiration till att påbörja sina egna andliga resor.

För vad händer egentligen med dig om du ser dig som ett djur? Det är en oroande fråga som den här boken försöker besvara. Efter läsningen kommer du inte att se på dig själv på samma sätt som tidigare. Läs mer >>


 

i LiNKÖPiNG – MÄNNISKOR, MILJÖER, MYSTERIER (BoD Förlag 2019)

 

Den här boken har jag gett ut för att dela med mig av mina intryck av min hemstad. Jag hoppas att människor ska börja reflektera över sin egen förankring lokalt och historiskt. Mina bilder kan då möjligen resultera i en mix av igenkännandets glädje, nostalgi, förvåning och lätt obehag.

Bilderna har tillkommit under en fyrtioårsperiod från slutet av 1970-talet och fram till idag. Tyngdpunkten i urvalet ligger på de senaste två decennierna. Motiven har jag alltså funnit under mitt regelbundna flanerande i mina hemtrakter.

Under arbetet med boken visade det sig att bilderna tematiskt uttrycker såväl tradition som förnyelse. Under senare år har gatubilden kommit att domineras av mobilanvändare, joggare och hundar. Andelen pensionärer och mångkulturella inslag tycks även ha ökat, liksom antalet människor i utanförskap, t ex tiggare. Också vandalism och nerskräpning förefaller ha tilltagit. Dock har Linköping behållit sin prägel av handels- och utbildningsstad med livlig affärsverksamhet och torghandel interfolierad med studentikosa upptåg. Även stadens karaktär av ”trädgårdsstad” med låg bebyggelse har i stort bestått, med endast vissa sällsynta undantag.

Jag har inte haft någon ambition att vara vetenskapligt dokumentär och gör heller inte anspråk på att vara uttömmande i min skildring av Linköping. Dessutom har jag avhållit mig från att ge mer utförliga kommentarer till bilderna. Det är min förhoppning att betraktaren gör sina egna tolkningar men kanske även i viss mån delar mina upplevelser av vad som fångats i bild. Läs mer >>


 

TRO MIG! FRAGMENT AV EN LÄRARBANA (GML Förlag 2018)

Tro mig

Jag har över fyra decenniers erfarenhet från klassrums-golvet som jag delar med mig av i min memoarbok. Den här boken har jag skrivit därför att ingen annan har gjort det. Som ung lärarstudent hade jag verkligen velat ta del av den här typen av hågkomster från lärarlivet. Det skulle definitivt ha gjort mig bättre förberedd för ett liv bakom katedern. Jag hade inte behövt göra alla misstag själv!

Som läsare bjuds du:
+ exempel på framgångsfaktorer i läraryrket,
+ varningar för vanliga fallgropar,
+ tips på effektiva undervisningsmetoder och
+ skildringar av minnesvärda möten med elever.

De hågkomster som jag presenterar kan vara till hjälp för skolmänniskor av olika slag. Kanske är du lärarstudent eller nybakad lärare? Då kan du ha särskilt stor användning av mina dyrköpta insikter och rekommendationer. Men även om du bara vill tjuvtitta in bakom kulisserna på ”Sveriges största arbetsplats”, så skall du nog finna ett utbyte av boken.

Minnesfragmenten innehåller stort och smått, högt och lågt. Allt från små glädjeämnen och irritationsmoment i vardagen till tung livsavgörande tragik. Läs mer >>NOG VAR DET SÅ! FRAGMENT AV EN FOLKHEMSK BARNDOM (GML Förlag 2017)


 

Nog var det så

Med min bok ”Nog var det så” vill jag få alla att värna om sina minnesfragment. Jag har utforskat min barndom i Linköping och även skrivit mer självutlämnande än tidigare.

De 600 minnesfragment som ligger till grund för boken är associativt presenterade utan någon annan princip än en lös kronologi. Jag väjer inte för till synes oväsentliga inslag. Tidsandan är präglad av folkhemmets politik och ideologi på gott och ont. Fördomar, social kontroll och skvaller utgör dystra strömningar i tiden, medan sociala reformer och public service skapar den tidstypiska optimismen.

”Nog var det så” inbjuder läsaren att göra egna tolkningar av fragmenten och den eventuella helhet de kan skapa. Dessutom är det min förhoppning att fler vittnen från tiden börjar utforska sina egna minnen i jakten på en fullständigare förståelse av den period som omväxlande har benämnts ”folkhemmet”, ”rekordåren” och ”den sociala ingenjörskonstens tid”. Läs mer >>


ALLA ANDRA ÄR ZOMBIES (GML Förlag 2015)


Zombies

Min tredje diktsamling," Alla andra är zombies", markerar en tydlig återgång till modernismens rötter. Såväl ton och stil som motiv är råare och djärvare. Dikternas bildmässiga scener gestaltar fortfarande tankar kring nödvändigheten av kreativitetens etos, humanism och kritik av omedvetenhet och konsumism. Men synen på dikten som gåta har därtill tagit sig ett allt distinktare uttryck. Läs mer >>


DEN KRINGSKURNA HIMLEN. ANTECKNINGAR 2009-2012 (GML Förlag 2012)

 

Den kringskurna

"Den kringskurna himlen. Anteckningar 2009-2012" består inte endast av aforismer i mer kvalificerad bemärkelse utan även av allmänna tankar, idéer, infall och kommentarer till möten med människor och böcker. Allmänna tids- och kulturkritiska reflektioner får samsas med ett mer specifikt ifrågasättande av naiv positivism, biologism, reduktionism, religiös ateism, konsumism och ytliga tidsfördriv. Läs mer >>


DEN TILL HÖSTEN INVIGDE. DIKTER (GML Förlag 2012)

 

Den till hösten

"Den till hösten invigde" fördjupar debutsamlingens teman och motiv. Skapandet och livets annalkande höst som en fruktbar skördetid träder i förgrunden. Min sensommar- och hösthimmel är ljus men hotfulla skyar saknas inte. Tidens andliga utarmning och brist på inre substans kontrasterar jag mot de klassiska och österländska kulturernas strävan efter stillhet, inre tystnad och djupare insikt. Framställningen är klar, enkel och lågmäld i sitt allvar. Målet är ett klassiskt etos, inte något mediaclowneri. Läs mer >>

 

GIFT DIG ALDRIG MED EN LÄRARE – DR CAIS DROPPAR (GML Förlag 2011)


Gift dig aldrig

Får en lärare bli arg?
Vad menas med ´flum´?
Är det skolans fel att tjejer vill ha silikontuttar?
Får en lärare vara klädd hur som helst?
Är du snäll eller snällistisk?
Vad skall vi ta oss till med de religiösa friskolorna?


De korta kapitel, ”droppar”, som serveras i "Gift dig aldrig med en lärare", har jag publicerat på nätet mellan år 2000 och 2010. De växlar mellan högt och lågt, djupt och ytligt. Vissa bygger på mer grundlig ”research”, andra har snarare karaktären av spontana eruptioner. Merparten innehåller förhoppningsvis någon form av allmän giltighet. Kanske kan lärarstudenter och nybakade lärare ha särskilt stor användning för vissa av bokens ”dyrköpta” råd och rekommendationer. Men även andra som vill få inblickar i vad som dagligen sker bakom kulisserna på ”Sveriges största arbetsplats” kan förhoppningsvis ha ett visst utbyte av boken. Läs mer >>

 

SORGMANTELNS SKUGGA. HAIKUDIKTER (GML Förlag 2010)

 

Sorgmantelns

Det ligger i kärnan av haikudiktningen att disciplinera sig, att vara avspänt fokuserad på skeendet för att kunna låta sig inspireras av s k zen-händelser. Versmåttets begränsning blir till en bågsträngs motstånd, ett motstånd som idealt sett ökar och frigör skapandet efter en tids övning. Jag försöker således utgå från en egen autentisk upplevelse av något ”chockartat”, något ”aha-aktigt” som ger en djupare insikt i tillvarons sammanhang. Ofta är dessa aha-upplevelser knutna till tvära, plötsliga sammanställningar av vanligtvis orelaterade föremål och skeenden. Genom att vara öppen och barnslig, att förvånas som ett barn över detaljer i omgivningen, hittar jag sådana utgångspunkter för mitt skrivande. Läs mer >>


DEN SEENDES DAG. DIKTER (GML Förlag 2010)

 

Den seendes

Jag är.
I mig är detta frö,
denna uppluckrade åker, detta regn,
denna talrika tranors dans.
I dig är jag blått hopp,
jag är framtid
till slutet.


"Den seendes dag" (GML 2010) är en ljus diktsamling, ett trotsigt ”trots allt” i mörkret. Jag tar här min utgångspunkt i naturen och förmågan att begrunda och tolka sinnesintryck. Den seende söker och kan upptäcka nya djup och dimensioner hos verkligheten. Mörka stråk och kulturkritiska anslag saknas inte. Tidens förflackning och brist på medvetenhet spelas ut mot de klassiska kulturernas strävan efter stillhet, inre tystnad och djupare insikt.Stilen är ordknapp och formen klassisk. Målet är merhet, inte nyhet. Läs mer >>

 

OBETRÄDDHETER. AFORISMER (Vulkan Förlag 2009)

 

Obeträddheter

”Varje människa är den punkt där universums öga skådar in i sig självt.”

”Det finns människor för vilka sociala kontakter är en form av utlevda besvärjelser.”

”På gränsen till upplösning har bara stora andar råd att vara subtila.”

”Att leva livet är ett surrogat för att leva.”

Aforismboken "Obeträddheter" (Vulkan 2009) är inspirerad av G.C. Lichtenbergs (1742-1799) metod att föra s.k. ”kladdböcker”. Personligen har jag fört kladdbok i drygt 20 år. En del har bearbetats och publicerats i andra sammanhang, men merparten har förblivit dolt i skrivbordslådan, såsom avsikten är enligt Lichtenberg. Mina anteckningar har ”separerats och ordnats” i avdelningar, t ex Verkligheten, Livet, Människan, Död och lidande, Relationer och Litteratur. Läs mer >>

 

Alla mina böcker kan köpas i de vanligaste bokhandlarna på nätet. De senaste finns även som e-böcker.
Adlibris Cai Svensson >>
Bokus Cai Svensson >>

Amazon Cai Svensson >>


KONTAKT

Välkommen att höra av dig! Följ mig på Twitter! >> Och läs gärna min blogg! >>